sołectwo Rojów

Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczanie integracyjne

Stara Szkoła

Z dniem 31 sierpnia 2018 roku Szkoła Podstawowa przy ul. Meszyny 1 w Rojowie przestała istnieć. Została zastąpiona Zespołem Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Rojowie. Poniższe informacje stanowią ciekawostkę historyczną o istnieniu takiego miejsca !


          W Europie w latach 60-tych, a w Polsce dopiero w 90-tych zaczęły powstawać przedszkola, szkoły podstawowe, a później gimnazja integracyjne bądź z oddziałami integracyjnymi. To nie moda ale konieczność aby stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego i fizycznego dla wszystkich.
          Szkoła podstawowa w Rojowie to jedyna szkoła integracyjna na terenie gminy Ostrzeszów
. Zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej nr 228 poz. 1490 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2010) pozwala uczniom niepełnosprawnym na kształcenie odbywające się w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania. Dzieci niepełnosprawne mają prawo do obcowania z dziećmi pełnosprawnymi w szkole. Nie wolno im tego prawa zabierać. Również pozostali uczniowie z tego kontaktu czerpią korzyści. Uczą się tolerancji, szacunku, opiekuńczości, życia w środowisku, w którym są różne problemy do pokonania.   
         
Szkoła integracyjna to nie jest szkoła specjalna. Dzieci w szkole integracyjnej uczą się razem z dziećmi pełnosprawnymi. Mają obraz rzeczywistego świata, w którym obok ludzi pełnosprawnych są niepełnosprawni i w takim świecie przyjdzie im żyć. Dzieci uczą się tej prawdy od najmłodszych lat. W szkole specjalnej mają kontakt tylko z niepełnosprawnymi. Po ukończeniu szkoły specjalnej dzieci niepełnosprawne nie potrafią znaleźć się w rzeczywistym świecie. Szkoła integracyjna zmienia to, ucząc ich obcowania z pełnosprawnymi ludźmi, takimi jakich spotkają w życiu dojrzałym.
           Szkoła podstawowa w Rojowie realizuje w stosunku do uczniów niepełnosprawnych zorganizowany proces nauczania, dostosowany do potrzeb dziecka, dla którego ze względu na istotne zaburzenia lub dysfunkcje w różnych sferach rozwoju konieczne jest specjalistyczne oddziaływanie dydaktyczne, wychowawcze i rewalidacyjne, ukierunkowane na jego wszechstronny rozwój.
             Kadra nauczycielska szkoły posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi (oligofrenopedagogika). Nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. W klasie integracyjnej pracuje bowiem dwóch nauczycieli. Pierwszy - przedmiotowy oraz pedagog wspomagający, którego zadaniem jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie dzieci mogą także korzystać z opieki pedagoga szkolnego, szkolnego psychologa oraz logopedy.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego