sołectwo Rojów

Idź do spisu treści

Menu główne

Statut sołectwa

Sołectwo

Statut sołectwa Rojów

Rozdział I.

Nazwa i teren działania.
§ 1
Wspólnota mieszkańców Wsi Rojów stanowi jednostkę pomocniczą samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Ostrzeszów, zwaną dalej „Sołectwem”.
§ 2
Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
   1)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
         Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
   2)   uchwały Nr XLI/312/2002 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 10 października
         2002r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Ostrzeszów (ogłoszonej w Dzienniku
         Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 137 z dnia 14 listopada 2002r.                        
         poz. 3782).
§ 3
Teren działania Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.

Rozdział II.

Organizacja i zakres działania.
§ 4
1. Organami Sołectwa są:
   1)  Zebranie Wiejskie,
   2)  Sołtys,
   3)  Rada Sołecka.
2. Zebranie Wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe
   Sołectwa, na przykład komisje, określając zakres ich działania.
3. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powoływanych przez Zebranie
   Wiejskie trwa 4 lata.
§ 5
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.
4. Rada Sołecka liczy od 4-7 osób.
§ 6
1. Do zadań Sołectwa należy :
   1)  udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, ochrony środowiska, opieki
        zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem   
        zamieszkania,
   2)  kształtowanie zasad współżycia społecznego,
   3)  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
   4)  tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
   5)  sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych
        związanych z warunkami życia na wsi.
2. Rada Miejska może powierzyć Sołectwu do zarządzania i korzystania wydzielone składniki
   mienia komunalnego.
3. Realizując zadanie, o którym mowa w ust.2 organy Sołectwa rozporządzają dochodami
   z tego źródła.
§ 7
Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
   1)  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców,
   2)  wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
   3)  podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzenia mieniem komunalnym
        przekazanym  Sołectwu,
   4)  dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
   5)  stanowienie w innych sprawach dotyczących Sołectwa w ramach przepis
        ustawowych.
§ 8
Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
   1)  zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa,
   2)  opiniowanie projektów uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych
        będących w dyspozycji Sołectwa (z przychodów własnych i budżetu Miasta
        i Gminy),
   3)  sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich
        realizacji w ramach Sołectwa,
   4)  inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,
   5)  pełnienie roli komitetu czynów społecznych w ramach udzielonych upoważnień przez
        Zebranie Wiejskie.
Rada Sołecka pracuje pod przewodnictwem Sołtysa.
§ 9
Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
     1)  przygotowywanie Zebrań Wiejskich i sporządzanie projektów uchwał,
     2)  zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu oraz ustalanie zasad  
          korzystania z tego mienia,
     3)  organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na           
          celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,
     4)  reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
     5)  przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
     6)  kierowanie realizacją uchwał organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej
          w odniesieniu do Sołectwa,
     7)  akceptowanie dokumentów związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym
          przekazanym Sołectwu,
     8)  opiniowanie wniosków przedłożonych przez mieszkańców Sołectwa w sprawie
          przyznawania im zasiłków i innej pomocy jak również wniosków o umorzenie
          podatków, opłat i innych należności,
     9)  potwierdzenie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców  
          wymagają przepisy prawa,
 10)  występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz
         prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,
 11)  sporządzanie rozliczeń, m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa,
 12)  stosowanie w ramach Sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej (w tym
        przekazywanie dokumentów z minionej kadencji nowo wybranemu Sołtysowi),
        oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika
        Miasta i Gminy,
 13)  wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących
        przepisów (m.in. w zakresie obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych   
        podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków),
 14)  uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej.
§ 10
1.        Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi, który
     w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje         
     do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.
2.   O sposobie załatwiania spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 11
l.    Sołectwo - samorząd mieszkańców wsi ma zdolność sądową, tzn. zdolność do
     występowania w postępowaniu przed Sądem jako strona lub uczestnik postępowania.
2.   Sołectwo może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych
     w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku
     z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących
     innych osób albo z żądaniem dopuszczenia Sołectwa do udziału w postępowaniu na
     prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi Sołectwa i gdy przemawia
     za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa.
§ 12
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III.

Organy Sołectwa.
§ 13
Prawo do udziału i głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszystkie pełnoletnie osoby mające stałe miejsce pobytu na terenie Sołectwa.
§ 14
Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1)  z własnej inicjatywy.
2)  na żądanie co najmniej 15 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
3)  na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,
   odbywanych wiosną i jesienią każdego roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób  
   przyjęty w Sołectwie.
§ 16
1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo
   zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty w danej wsi.
2. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeśli uczestniczy w nim nie mniej niż 15 osób.
3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. Sołtys może powierzyć
   prowadzenie zebrania członkowi Rady Sołeckiej.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez
   Sołtysa.
5. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane
   do rozpatrzenia na Zebraniu winny być należycie przygotowane.
6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
   W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady
   Miejskiej lub Burmistrza o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych    
   lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
§ 17
W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań Burmistrz Miasta i Gminy wyznacza pracowników Urzędu Miasta i Gminy do kontaktów z Sołectwem.
§ 18
Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw". W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” głosowanie powtarza się.
§ 19
1. Zebranie Wiejskie - na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
   zwołuje Burmistrz  Miasta i Gminy. Takiemu zebraniu przewodniczy radny lub   
   przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych
   spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może
   być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej .
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy :
   1)  przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
   2)  przeprowadzenie głosowania,
   3)  ustalenie wyników wyborów,
   4)  ogłoszenie wyników wyborów,
   5)  sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej.
§ 20
1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio
   przez uprawnionych uczestników Zebrania.
2. Za osobę uprawnioną uważa się każdego pełnoletniego na stałe zameldowanego
   mieszkańca Sołectwa.
3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla
   dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady
   Sołeckiej.
4. Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej.
§ 21
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 22
Wyboru Sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym
i bezpośrednim.
§ 23
1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
   Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie
   wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał Zebrania lub  
   naruszyli zasady współżycia społecznego.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 24
1.  Rada Miejska może odwołać Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub naruszył zasady współżycia społecznego.
2.  Rada Miejska odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa z winy umyślnej.
3.  Burmistrz Miasta i Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie
    wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa z winy umyślnej
    i wystąpić do Rady Miejskiej o jego odwołanie.
§ 25
1.        W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz Miasta i Gminy zwołuje  
     Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.
2.  Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady
    Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez Sołtysa lub   
    Burmistrza.
§ 26
1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.
2. Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu
   Rady.
§ 27
Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale.
§ 28
Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w danym roku, które odbywa się w I kwartale Sołtys  i Rada Sołecka składają sprawozdanie z działalności w roku poprzednim.
§ 29
1. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
2. Sołtys zawiadamiany jest przez Przewodniczącego Rady Miejskiej o sesji Rady na
   takich zasadach jak radny.
3. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach
   ustalonych przez Radę Miejską.

Rozdział IV.

Mienie komunalne.
§ 30
1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego.
2. Mieniem komunalnym Sołectwa jest własność i inne prawa majątkowe gminy oddane
   Sołectwu do korzystania.
3. Dochody i wydatki Sołectwa wchodzą w skład budżetu gminy.
4. Rada Sołecka rozporządza dochodami pochodzącymi z zarządu mieniem komunalnym.
5. Oświadczenia woli w imieniu Sołectwa w zakresie zarządu mieniem składa Sołtys
   i członek Rady Sołeckiej upoważniony przez tę Radę.
6. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem Sołectwa jest zachowanie  
   szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia
   i jego ochrona.
7. Dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym są przeznaczone na realizację zadań
   Sołectwa wymienionych w statucie Sołectwa a także na:
   1)  konserwację mienia gminnego,
2)  pokrycie wydatków związanych z zarządem mieniem gminnym.


UCHWAŁA   Nr IV/39/2003

Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 13 lutego 2003 roku

w sprawie   Statutu Sołectwa Wsi Rojów.

                      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7 w związku z art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz.159 z późn. zm.) Rada Miejska
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa uchwala, co następuje:

§ 1.

                          Uchwala się Statut Sołectwa Wsi Rojów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.


§ 3.

                          Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXIV/205/96 Rady Miejskiej
w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rojów.


§ 4.

                 Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie
Uchwały Nr IV/39/2003
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 13 lutego 2003 roku

w sprawie   Statutu Sołectwa Wsi Rojów.

Konieczność zmian w statutach jednostek pomocniczych wynika głównie z:
• nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, dokonanej ustawą z dnia 11 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 45, poz.497), ustawą z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz.984), oraz ustawą z dnia 23 listopada 2002r. (Dz.U. Nr 214, poz.1806),
• zmian w obowiązujących przepisach dotyczących samorządowej administracji gminnej.

Pozostałe zmiany są odzwierciedleniem uwag i spostrzeżeń w zakresie funkcjonowania organów jednostek pomocniczych, poprawiają również redakcję statutu.
Projekty statutów jednostek pomocniczych skonsultowano z ich mieszkańcami.
Wobec powyższego wywołanie niniejszej uchwały jest konieczne  i uzasadnione.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego