sołectwo Rojów

Idź do spisu treści

Menu główne

SMS PRZYPOMINACZ


W porozumieniu z Radą Sołecką, zgodnie z sugestią wielu mieszkańcami wsi, ulega zmianie sposób powiadamiania mieszkańców o najważniejszych sprawach dotyczących wsi. Dotychczasowe kurendy zastąpione zostaną wiadomością SMS.  Na obecną chwilę to najszybszy i najpewniejszy sposób dotarcia z informacją. Aktualnie z takiego sposobu przekazywania informacji korzysta już wielu mieszkańców Rojowa. Warunkiem otrzymywania w taki sposób informacji jest wysłanie SMS z imieniem i nazwiskiem na numer 885680087. Jest to dobrowolne i nadal źródłem informacji pozostają tablice ogłoszeń oraz strona internetowa www.rojow.pl. Sposób powiadamiania SMS dotyczy tylko i wyłącznie mieszkańców Rojowa w obszarze powiadamiania dotychczasowymi kurendami.

Tomasz Kajser


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Ostrzeszów z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul.     Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@ostrzeszow.pl lub pisemnie na adres: ul. Zamkowa 31,            63-500 Ostrzeszów z dopiskiem „IOD”.
3. Przesłanie przez Panią / Pana SMS z imieniem i nazwiskiem pod numer telefonu 885-680-087 oznacza zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przekazywania informacji dotyczących działania sołectwa, zastępując dotychczasową kurendę sołecką.  Na podstawie zgody osoby zainteresowanej art. 6 ust. Lit. a RODO. Przekazywanie danych odbywa się w sposób dobrowolny. W przypadku nieprzekazania danych informacje dotyczące działania sołectwa będą wywieszone na tablicy informacyjnej sołectwa lub na portalu sołectwa: http://www.rojow.pl/ .
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego